NRM AB

Återvinningsföretag i världsklass

NRM AB – Hela vårt företag är ett stort miljöföretag

Återvinning är en av de viktigaste hörnstenarna i det miljöarbete som pågår globalt idag. Allt som går att återvinna innebär en minskad belastning på miljön och utnyttjandet av våra naturresurser.

Ny teknik, ändliga råvarutillgångar och miljökrav har tillsammans skapat både möjligheten och förutsättningarna att återvinna eller återanvända metaller i produkter som blivit utslitna och skrotade.

I vår egna verksamhet har vi som mål att använda så lite energi som möjligt, minimera belastning på jord, luft och vatten, ha en effektiv hantering och bra logistiklösningar.

Man skulle kunna säga att hela vår verksamhet är ett stort och viktigt miljöföretag.

NRM AB – Miljöpolicy

Nordic Raw Materials AB verkar genom vårt kvalitets- och miljöarbete för en ekologiskt varaktig och hållbar utveckling på miljöområdet. Vi skall utveckla vår verksamhet så att vi minskar belastningen på miljön och ökar återvinningen.

Detta kommer att uppnås genom

  • ägna stor uppmärksamhet åt miljöperspektivet, både regionalt och allmänt, i våra beslutsprocesser
  • öka kunskapen och medvetenheten om miljöfrågor inom företaget genom att kontinuerligt diskutera och ta hänsyn till miljöaspekter i vår affärsverksamhet
  • upprätthålla nära samverkan med våra kunder, leverantörer och andra intressenter i frågor som rör miljöfrågor
  • utnyttja de mest miljövänliga teknologierna inom företaget i största möjliga utsträckning
  • noggrant övervaka vår energianvändning och sträva efter att hålla det till ett minimum
  • minimera de negativa effekterna på miljön genom att effektivisera och välja miljövänliga transportmetoder
  • engagera sig i internt miljöarbete som resulterar i kontinuerliga förbättringar
  • följa gällande lagar och förordningar och främja en positiv utveckling inom detta område

I ett globalt perspektiv har återvinning haft en stark inverkan på miljön genom minskad naturförstöring på grund av att råvarorna utnyttjas flera gånger och därmed sparar naturresurser och möjliggör en energieffektiv produktion av nya produkter.

Vår affärsverksamhet styrs av ett operativsystem som består av ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Sedan 2010 är vi certifierade enligt ISO 14001:2015 och 9001:2015.